Ja pots sol•licitar els ajuts a la discapacitat PUA

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha obert el termini per sol·licitar la prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) fins al 21 d’octubre (14h).

Aquesta subvenció va dirigida a les persones amb una discapacitat física, psíquica o sensorial  igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts. El seu objectiu és contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat amb mesures compensatòries a fi de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Per tramitar l’ajut i obtenir més informació de la convocatòria, visiteu el web de la Generalitat (https://dretssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacio-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA).

També us podeu posar en contacte amb la Carla, la nostra treballadora social (treballsocial@praderwillicat o 628 659 979). Us ajudarà a fer el tràmit!   

Cotització a la Seguretat Social dels cuidadors no professionals

Des de l’1 d’abril de 2019, les persones que estiguin realitzant tasques de cures no professionals a persones dependents, poden sol·licitar l’alta en el conveni especial de persones cuidadores familiars no professionals de les persones en situació de dependència, d’acord amb l’entrada en vigor d’aquesta mesura contemplada al Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (art.12).

  • Amb caràcter general, per subscriure’l és necessari que les persones en situació de dependència siguin perceptores de la prestació econòmica per cures a l’entorn familiar, i que el cuidador familiar no es trobi en situació d’alta de qualsevol règim de la Seguretat Social a temps complert, atur o sigui perceptor de determinades prestacions.
  • Per sol·licitar-ho, cal adreçar-se a la Tresoreria General de la Seguretat Social, tot aportant la sol·licitud d’alta al conveni, la resolució administrativa on se’ls identifica com a persones cuidadores, és a dir, la carta de resolució PIA, així com els DNI, tant de la persona cuidadora com de la persona dependent.
  • El formulari de petició d’alta al conveni pot descarregar-se des de la seva ubicació a la pàgina de la Seguretat Social a l’enllaç:  http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/413cacec-ca23-4b5f-b688-d84c45f569a4/TA_0040(V.13)-Editable.pdf?MOD=AJPERES
  • Les persones cuidadores familiars no professionals de les persones en situació de dependència disposen de 90 dies màxim, a comptar des de l’1 d’abril per tal de fer el tràmit i que se’ls reconegui la cotització des de la data de resolució PIA; passat aquest termini podran sol·licitar l’alta, però amb reconeixement des de la data de registre de sol·licitud a la tresoreria de la Seguretat Social.

Reial decret llei 6/2019, d’1 de març

Informació de la Seguridad Social 

 

Subvencions per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar

Atorgament d’un ajut públic a infants i adolescents entre 6 i 17 anys que practiquin esport fora de l’horari escolar en entitats organitzadores homologades per l’Institut Barcelona Esports.

La finalitat d’aquestes subvencions és afavorir la pràctica de l’activitat esportiva del infants i adolescents integrants d’unitats familiars amb rendes baixes, per tal de garantir que cap menor pugui resultar exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques.

El catàleg d’activitats esportives de les entitats homologades per l’Ajuntament de Barcelona es pot trobar a les oficines d’atenció ciutadana i a les entitats esportives homologades. També es pot consultar mitjançant la pàgina web de l’Institut Barcelona Esports.

La renda personal disponible es calcularà dividint els ingressos anuals declarats de tota la unitat familiar entre el nombre total de membres, tenint en compte que se suma un membre més en els casos següents:

  • Quan un membre de la unitat familiar tingui una discapacitat superior al 33%, reconeguda oficialment per la Generalitat de Catalunya,
  • Quan es tingui reconeguda la condició de família monoparental, oficialment, per la per la Generalitat de Catalunya

Més informació

Ajuts econòmics per l’accés d’infants i adolescents a activitats de vacances d’estiu

Ajuts econòmics, atorgats per l’Ajuntament de Barcelona, que tenen per finalitat garantir l’accés dels infants d’1 a 17 anys,  a les activitats del programa municipal de la Campanya d’Activitats d’Estiu per a infants i adolescents.

El percentatge  de l’ajut per trams en funció de la renda familiar disponible per membre de la unitat familiar és el següent:

De 0 a 6.140,00 euros

90%

De 6.141,00 euros a 9.959,66 euros

60%

De 9.959,67 euros a 12.000,00 euros

30%

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar, tenint en compte que un membre de la unitat familiar amb discapacitat compta per dos.

Informació de l’Ajuntament de Barcelona