Subvencions per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar

Atorgament d’un ajut públic a infants i adolescents entre 6 i 17 anys que practiquin esport fora de l’horari escolar en entitats organitzadores homologades per l’Institut Barcelona Esports.

La finalitat d’aquestes subvencions és afavorir la pràctica de l’activitat esportiva del infants i adolescents integrants d’unitats familiars amb rendes baixes, per tal de garantir que cap menor pugui resultar exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques.

El catàleg d’activitats esportives de les entitats homologades per l’Ajuntament de Barcelona es pot trobar a les oficines d’atenció ciutadana i a les entitats esportives homologades. També es pot consultar mitjançant la pàgina web de l’Institut Barcelona Esports.

La renda personal disponible es calcularà dividint els ingressos anuals declarats de tota la unitat familiar entre el nombre total de membres, tenint en compte que se suma un membre més en els casos següents:

  • Quan un membre de la unitat familiar tingui una discapacitat superior al 33%, reconeguda oficialment per la Generalitat de Catalunya,
  • Quan es tingui reconeguda la condició de família monoparental, oficialment, per la per la Generalitat de Catalunya

Més informació

Ajuts per a alumnes amb necessitat de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Modalitats dels ajuts:

  • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
  • Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

Més informació

Ajuts econòmics per l’accés d’infants i adolescents a activitats de vacances d’estiu

Ajuts econòmics, atorgats per l’Ajuntament de Barcelona, que tenen per finalitat garantir l’accés dels infants d’1 a 17 anys,  a les activitats del programa municipal de la Campanya d’Activitats d’Estiu per a infants i adolescents.

El percentatge  de l’ajut per trams en funció de la renda familiar disponible per membre de la unitat familiar és el següent:

De 0 a 6.140,00 euros

90%

De 6.141,00 euros a 9.959,66 euros

60%

De 9.959,67 euros a 12.000,00 euros

30%

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar, tenint en compte que un membre de la unitat familiar amb discapacitat compta per dos.

Informació de l’Ajuntament de Barcelona